• همه
 • سال تحصیلی 1400-1399
  • کنکوری های تجربی
  • کنکوری های ریاضی
  • یازدهمی های تجربی
  • دهمی های تجربی
  • نکته و تست تک درس
۶ مرحله آزمون جامع و شبیه ساز کنکور کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,400,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
389,000 تومان

۶ مرحله آزمون جامع و شبیه ساز کنکور کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

1,400,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
289,000 تومان

نکته و تست همه دروس + دوپینگ ماز + جزوه طلایی ماز کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

5,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
3,086,000 تومان

نکته و تست همه دروس + دوپینگ ماز کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

4,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
2,946,000 تومان

نکته و تست همه دروس + دوپینگ ماز کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

3,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
2,000,000 تومان

نکته و تست همه دروس کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
2,446,000 تومان

نکته و تست همه دروس کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

2,750,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,700,000 تومان

دوپینگ ماز کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,146,000 تومان

دوپینگ ماز کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

1,400,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
699,000 تومان

دوپینگ ماز + جزوه طلایی ماز کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

2,600,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,246,000 تومان

پکیج طلایی جمع بندی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

14,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
3,749,000 تومان

پکیج طلایی ماز کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

12,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
2,500,000 تومان

پکیج طلایی ماز یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

7,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,990,000 تومان

پکیج طلایی ماز دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

6,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,990,000 تومان

پکیج نقره ای جمع بندی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
999,000 تومان

پکیج نقره ای ماز یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

4,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,200,000 تومان

پکیج نقره ای ماز دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

4,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,200,000 تومان

جزوه طلایی ماز + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,800,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
849,000 تومان

۶ مرحله آزمون جامع و شبیه ساز کنکور + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,600,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
899,000 تومان

آزمون کامل ماز یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
550,000 تومان

آزمون کامل ماز دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
550,000 تومان

جزوه طلایی زیست شناسی ماز - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
600,000 تومان

پکیج زیست شناسی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,100,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,100,000 تومان

پکیج زیست شناسی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

2,100,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,100,000 تومان

آزمون زیست سالیانه + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,400,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
649,000 تومان

آزمون آنلاین زیست شناسی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

1,200,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
448,000 تومان

آزمون آنلاین زیست شناسی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

1,200,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
448,000 تومان

کلاس آنلاین دروس اختصاصی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

6,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,800,000 تومان

کلاس آنلاین دروس اختصاصی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

6,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,800,000 تومان

کلاس نکته و تست زیست شناسی استاد خیراندیش کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست زیست شناسی استاد فرهمندنیا کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست شیمی استاد مومن زاده کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست شیمی استاد هادیان فرد کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست فیزیک استاد رحمانی کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست فیزیک استاد غنی کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست ریاضی/حسابان استاد کمالی کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست ریاضی/حسابان استاد مویینی کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست حسابان - هندسه - گسسته استاد کمالی کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
900,000 تومان

کلاس نکته و تست ادبیات استاد عبدالله زاده کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

600,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
500,000 تومان

کلاس نکته و تست عربی استاد بهرامی کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

600,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
500,000 تومان

کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد دلشاد کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

600,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
500,000 تومان

کلاس نکته و تست زبان انگلیسی استاد قیومی کنکوری های تجربی و ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

نکته و تست تک درس

600,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
500,000 تومان

برنامه مطالعاتی زیست شناسی در دوران نوروز کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

قیمت : رایگان