• همه
  • سال تحصیلی 1400-1399
    • کنکوری های تجربی
    • کنکوری های ریاضی
    • یازدهمی های تجربی
    • دهمی های تجربی
آزمون آنلاین زیست شناسی کنکوری های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,200,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
489,000 تومان

جزوه طلایی زیست شناسی ماز - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
600,000 تومان

آزمون کامل ماز کنکوری های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,400,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
689,000 تومان

آزمون کامل ماز کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
399,000 تومان

آزمون آنلاین زیست شناسی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

1,200,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
448,000 تومان

کلاس آنلاین زیست یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

پکیج زیست شناسی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,100,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,100,000 تومان

آزمون کامل ماز یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
550,000 تومان

پکیج طلایی ماز یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

7,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,990,000 تومان

پکیج نقره ای ماز یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

4,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,200,000 تومان

آزمون آنلاین زیست شناسی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

1,200,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
448,000 تومان

کلاس آنلاین زیست دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

2,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

پکیج زیست شناسی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

2,100,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,100,000 تومان

آزمون کامل ماز دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
550,000 تومان

پکیج طلایی ماز دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

6,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,990,000 تومان

پکیج نقره ای ماز دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

4,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,200,000 تومان

کلاس آنلاین دروس اختصاصی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

6,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,800,000 تومان

کلاس آنلاین دروس اختصاصی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

6,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,800,000 تومان

کلاس آنلاین ادبیات کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

1,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

کلاس آنلاین عربی کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

1,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

کلاس آنلاین دینی کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

1,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

1,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

پکیج طلایی ماز کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

12,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
2,500,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی یازدهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

یازدهمی های تجربی

2,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

پکیج ریاضی ماز کنکوری های ریاضی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

2,400,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,900,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

1,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

1,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی دهمی های تجربی - 00-99

سال تحصیلی 1400-1399

دهمی های تجربی

1,500,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,000,000 تومان

آزمون زیست سالیانه + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,400,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
799,000 تومان

آزمون کامل + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,600,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
889,000 تومان

جزوه طلایی ماز + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

1,800,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
849,000 تومان

پکیج کامل زیست شناسی + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

4,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,699,000 تومان

پکیج کامل شیمی + پروژه جمع بندی موضوعی زیست و شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,200,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,599,000 تومان

کلاس کامل کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

10,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
3,299,000 تومان

پکیج طلایی جمع بندی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

14,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
3,749,000 تومان

پکیج نقره ای جمع بندی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,199,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست زیست کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست فیزیک کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست ریاضی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست شیمی کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

کلاس آنلاین ادبیات ویژه کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

کلاس آنلاین عربی ویژه کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی ویژه کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی ویژه کنکوری های تجربی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

2,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
778,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست فیزیک کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست حسابان کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست هندسه کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست گسسته کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

كلاس تدریس + حل تست شیمی کنکوری های ریاضی - 99-00

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های ریاضی

3,000,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
1,399,000 تومان

همایش چگونه بخوانیم تا درصد زیست و شیمی خود را افزایش دهیم؟

سال تحصیلی 1400-1399

کنکوری های تجربی

149,000 تومان

قیمت پس از تخفیف :
99,000 تومان