کنکوری ها

 برای ثبت نام کلیک کنید

  برای مشاهده نظرات رتبه های تک رقمی کنکور درباره ی ماز کلیک کنید

 

 در این جدول دفترچه آزمون ها بعد از برگزاری آزمون ها در سال 97-98 قرار داده خواهد شد. اولین آزمون زیست کنکوری های نظام جدید در 17 مرداد ماه 97 برگزار می شود.

  دفترچه سوال دفترچه پاسخ دفترچه پیش آزمون
آزمون زیست مرحله اول    دانلود   دانلود
  دانلود
آزمون زیست مرحله دوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله سوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله چهارم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله پنجم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله ششم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هفتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد -پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هشتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله نهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله دهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله یازدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله دوازدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله سیزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله چهاردهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله پانزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله شانزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هفدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هجدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله نوزهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله بیستم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله بیست و یکم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله بیست و دوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد -

 

 

 

 در این جدول دفترچه آزمون ها بعد از برگزاری آزمون ها در سال 97-98 قرار داده خواهد شد. اولین آزمون همه دروس تجربی نظام جدید در 17 مرداد ماه 97 برگزار می شود.

  دفترچه سوال دفترچه پاسخ
آزمون همه دروس مرحله اول

  دانلود دفترچه سوال عمومی

    دانلود دفترچه سوال اختصاصی

  دانلود
آزمون همه دروس مرحله دوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله سوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله چهارم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله پنجم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله ششم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هفتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هشتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله نهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله دهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله یازدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله دوازدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله سیزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله چهاردهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله پانزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله شانزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هفدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هجدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله نوزهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله بیستم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله بیست و یکم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله بیست و دوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد

 

 

 در این جدول دفترچه آزمون ها بعد از برگزاری آزمون ها در سال 97-98 قرار داده خواهد شد. اولین آزمون زیست کنکوری های نظام قدیم در مهر ماه 97 برگزار می شود.

  دفترچه سوال دفترچه پاسخ دفترچه پیش آزمون
آزمون زیست مرحله اول پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله دوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله سوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله چهارم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله پنجم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله ششم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هفتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد -پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هشتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله نهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله دهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله یازدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله دوازدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله سیزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله چهاردهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله پانزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله شانزدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هفدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله هجدهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون زیست مرحله نوزهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد -

 

 در این جدول دفترچه آزمون ها بعد از برگزاری آزمون ها در سال 97-98 قرار داده خواهد شد. اولین آزمون همه دروس تجربی نظام قدیم در مهر ماه 97 برگزار می شود.

  دفترچه سوال دفترچه پاسخ
آزمون همه دروس مرحله اول پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله دوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله سوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله چهارم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله پنجم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله ششم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هفتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هشتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله نهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله دهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد

 

 در این جدول دفترچه آزمون ها بعد از برگزاری آزمون ها در سال 97-98 قرار داده خواهد شد. اولین آزمون همه دروس ریاضی در مهر ماه 97 برگزار می شود.

  دفترچه سوال دفترچه پاسخ
آزمون همه دروس مرحله اول پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله دوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله سوم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله چهارم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله پنجم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله ششم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هفتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله هشتم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله نهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد
آزمون همه دروس مرحله دهم پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد پس از ساعت 14 روز دوم آزمون قرار میگیرد

 

 

دیدگاه های خوانندگان
نگار 2018-04-04T17:53:57.57
خوبب
زهره فتح الهی 2018-04-05T05:16:17.123
نرگس زارع 2018-04-29T18:34:58.193
مرسی بابت پاسخنامه های فوق‌العاده شما؛تاثیرش عااالی بود😍😍😍
محمد هاشمی 2018-04-29T18:38:05.417
درسنامه و پاسخنامه عالی هست مررررسی ماااااااااز❤😍
نگین سلیمانی 2018-05-07T12:11:17.797
سلام ماز . هر وقت پاسخنامه های ازمون می خونم کلی دعاتون میکنم که اینقدر باعث پیشرفت من شدید.
پاسخ ماز
ممنون ار شما😊
armin 2018-05-07T12:15:27.867
اولین باری که تو ازمون های شما شرکت کردم واقعا دلسرد شدم و قصد ادامه دادن نداشتم ولی الان واقعا خیلی خوشحالم که تو ازموناتون شرکت کردم و خیلی زیاد نتیجش دیدم.واقعا خسته نباشد.
پاسخ ماز
شما هم‌خسته نباشید😊
آرزو 2018-05-07T16:33:52.193
آزمون ها و پاسخنامه هاتون خیلی عالیه. ممنون
سارا 2018-05-07T16:35:28.773
کلاس آنلاین زیستتون خیلی عالیه
امیرحسین 2018-05-07T16:36:39.353
کلاس های آنلاین ماز و آزمون ها خیلی خوبه :) با تشکر
2018-05-18T19:58:58.907
ممنون از آزمون ها مشاوره ها کلاس ها و جزوه ها بینظیرتون
پاسخ ماز
🙏😇
موحد 2018-05-19T01:54:37.523
دم شما گرم انصافن همه نکات خفن رو گفتین مخصوصن نکته های مربوط ب شکل ها😉
پاسخ ماز
🙏😇
هادی 2018-05-19T14:06:26.027
سلام آزمون هانون واقعا عالی هستند ممنون که این همه باعث پیشرفت من شدید و یه سوال چطور میتونم فایل rar دوازده مرحله اولو باز کنم هر کاری میکنم نمیشه لطفا کمک کنین
پاسخ ماز
سلام با برنامه winrar می توانید فایل را باز کنید 🙏😇 همچنین از ربات @biomazerobot فایل ها را دریافت کنید.
علی 2018-06-06T14:22:37.657
پاسخنامه خیلی خوشگل شده! آدم حال میکنه فقط بشینه نگاش بکنه! مرسی!
مملی 2018-06-08T00:14:29.24
سلام خسته نباشید! این آزمون جامع پیش بینی ک۹۷ کی آماده میشه بالاخره؟ یه هفته س منتظریم!
پاسخ ماز
اومده :) به این https://biomaze.ir/store/product/87 صفحه مراجعه کنید دوست عزیز
سهیل 2018-06-08T08:24:21.943
دستتوون درد نکنه خیلی مفید بود. پکیج 400 پلاسو میشه بگین کی میاد؟
پاسخ ماز
اومده :) به این https://biomaze.ir/store/product/87 صفحه مراجعه کنید دوست عزیز
سینا 2018-06-09T15:45:39.737
تحلیل این ده مرحله باقی مونده رو باید از کجا دانلود کنیم؟؟ مرسی از پاسخ های تشریحی تون
پاسخ ماز
سلام کدام ده مرحله سینا جان؟
یه مازی:) 2018-06-21T10:39:38.257
سلام خسته نباشین گروه ماز دوسال درگروه عالی وقوی شما عضو بودم وکارتون رو تحسین میکنم امیدوارم بتونم باموفقیتم در کنکور خوشحالتون کنم وبعدشم باهاتون همکاری کنم درزمینه توسعه عدالت آموزشی...ممنون که به فکر همه ی بروبچه های کنکوری اعم از پولدلر وبی پول ...قوی وضعیف بودین وهستین...به کارهای خیرتون ادامه بدین تا ایران مونو بسازیم... ایران سرافرازم آرزوست...
پاسخ ماز
ممنون دوست عزیز . موفق باشید :)
یونس خمش 2018-06-30T19:41:01.81
سلام خیلی دوست دارم نمایندگی این مجموعه قوی را در شهر خود داشته باشم آیا چنین امکانی هست که جوانان شهر مان از چنین برنامه قوی بهره مند بشن؟
پاسخ ماز
سلامم لطفا با تلگرام telegram.me/biomaze_namayandegiصحبت کنید.
مليكاتوتونچي 2018-08-09T15:00:02.31
سوالاي زيستتون خيلي خفن بوووودن هميشه اينقد خفن باشين😊❤️
m.alipour 2018-08-09T18:13:06.2
ممنووووون ماااااااز سوالات عااالی مخصوصا پاسخنامه فوق العادتون واقعا مرررررسی
Niloofar 2018-09-13T15:52:24.573
اولین باری که تو آزمون ها شرکت کردم رتبه 300 آورده بودم و نمیدونستم چجوری زیست رو بخونم ولی الان آزمون ها و پاسخنامه اونقد تاثیر گذاشتن که 1 کشور اومدم من واقعا پیشرفتم رو مدیون مازم خیلی ممنونم ازتون
یک دیدگاه در مورد این مطلب بنویسید
تمام خبر ها

گروه آموزشی ماز

اینستاگرامآپاراتlogo-samandehi

کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آموزشی ماز محفوظ است