پارسا شصتی رتبه 37 منطقه 1 و 119 کشوری کنکور تجربی 99
پارسا شصتی رتبه 37 منطقه 1 و 119 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علیرضا آزادیان رتبه 64 منطقه 1 و 198 کشوری کنکور تجربی 99
علیرضا آزادیان رتبه 64 منطقه 1 و 198 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی فلاح‌زاده رتبه 63 منطقه 1 و 194 کشوری کنکور تجربی 99
علی فلاح‌زاده رتبه 63 منطقه 1 و 194 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی نوروزی رتبه 127 منطقه 2 و 263 کشوری کنکور تجربی 99
علی نوروزی رتبه 127 منطقه 2 و 263 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سیدکیارش سادات‌رفیعی رتبه 114 منطقه 1 و 322 کشوری کنکور تجربی 99
سیدکیارش سادات‌رفیعی رتبه 114 منطقه 1 و 322 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیرحسین حیدری رتبه 132 منطقه 2 و 271 کشوری کنکور تجربی 99
امیرحسین حیدری رتبه 132 منطقه 2 و 271 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
آرمین براتی رتبه 164 منطقه 3 و 879 کشوری کنکور تجربی 99
آرمین براتی رتبه 164 منطقه 3 و 879 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
بخشی از مصاحبه با محمدعرفان شیخ جبلی رتبه 38 منطقه 1 کنکور ریاضی 99
بخشی از مصاحبه با محمدعرفان شیخ جبلی رتبه 38 منطقه 1 کنکور ریاضی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با مهدی واحدی رتبه 11 منطقه 2 و 18 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با مهدی واحدی رتبه 11 منطقه 2 و 18 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
رادمهر شاهوردی رتبه ۱۶ منطقه ۳ و ۸۶ کشوری کنکور تجربی 99
رادمهر شاهوردی رتبه ۱۶ منطقه ۳ و ۸۶ کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
جمیل ندیمی رتبه 59 منطقه ۲ و 108 کشوری کنکور تجربی 99
جمیل ندیمی رتبه 59 منطقه ۲ و 108 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیرحسین طوافی رتبه ۷۹ منطقه ۲ و ۱۴۹ کشوری کنکور تجربی 99
امیرحسین طوافی رتبه ۷۹ منطقه ۲ و ۱۴۹ کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با ارشیا سعیدی کیا رتبه 1400 منطقه 2 کنکور تجربی 99
مصاحبه با ارشیا سعیدی کیا رتبه 1400 منطقه 2 کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
توضیحات پروژه جمع بندی زیست و شیمی
توضیحات پروژه جمع بندی زیست و شیمی

گروه گالری : آزمون

بیشتر ...
مصاحبه دکتر فرهمندنیا با خبرگزاری ها
مصاحبه دکتر فرهمندنیا با خبرگزاری ها

گروه گالری : ماز

بیشتر ...
رادین بهبودی رتبه 424 کنکور تجربی 99 چگونه از ماز کمک گرفت؟
رادین بهبودی رتبه 424 کنکور تجربی 99 چگونه از ماز کمک گرفت؟

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با امیرحسین زیوری رتبه 34 منطقه 2 و 58 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با امیرحسین زیوری رتبه 34 منطقه 2 و 58 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علیرضا آذربو رتبه 34 منطقه 3 و 171 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با علیرضا آذربو رتبه 34 منطقه 3 و 171 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با محمد حیدری صالح آباد رتبه 56 منطقه 2 و 105 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با محمد حیدری صالح آباد رتبه 56 منطقه 2 و 105 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با عطا رهبری رتبه 58 منطقه 1 و 186 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با عطا رهبری رتبه 58 منطقه 1 و 186 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با دانیال شاکری رتبه 921 منطقه 3 و 3995 کشوری کنکور تجربی 99 0
مصاحبه با دانیال شاکری رتبه 921 منطقه 3 و 3995 کشوری کنکور تجربی 99 0

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با امیرمحمد غلامی رتبه 46 منطقه 2 و 89 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با امیرمحمد غلامی رتبه 46 منطقه 2 و 89 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با ارشیا اوحدی رتبه 218 منطقه 2 و 453 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با ارشیا اوحدی رتبه 218 منطقه 2 و 453 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با آريا عابدی رتبه 389 منطقه 2 و 812 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با آريا عابدی رتبه 389 منطقه 2 و 812 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با محمد مفاخری رتبه 425 منطقه 3 و 2009 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با محمد مفاخری رتبه 425 منطقه 3 و 2009 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با شهلا ویسی رتبه 909 منطقه 3 و 3948 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با شهلا ویسی رتبه 909 منطقه 3 و 3948 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با آیدین غفاری رتبه 212 منطقه 2 و 433 کشوری کنکور 99
مصاحبه با آیدین غفاری رتبه 212 منطقه 2 و 433 کشوری کنکور 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سيد محمدحسين اوليايی ١٥٩ منطقه 2 و 336 کشوری کنکور 99
مصاحبه با سيد محمدحسين اوليايی ١٥٩ منطقه 2 و 336 کشوری کنکور 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با محمدحسن دهقان بهابادی رتبه 262 منطقه 2 و 552 کشوری کنکور 99
مصاحبه با محمدحسن دهقان بهابادی رتبه 262 منطقه 2 و 552 کشوری کنکور 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با پرهام نورمندی رتبه 80 منطقه 2 و رتبه 151 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با پرهام نورمندی رتبه 80 منطقه 2 و رتبه 151 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علیرضا احمدی رتبه 281 منطقه 2 و رتبه 591 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با علیرضا احمدی رتبه 281 منطقه 2 و رتبه 591 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با مهلا وجدانی رتبه 1 ایثارگران 25% و 46 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با مهلا وجدانی رتبه 1 ایثارگران 25% و 46 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با محمدمهدی ضامنی پور رتبه 12 منطقه 3 و 72 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با محمدمهدی ضامنی پور رتبه 12 منطقه 3 و 72 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با مجتبی مسافر رتبه 120 منطقه 2 و 244 کشوری در کنکور
مصاحبه با مجتبی مسافر رتبه 120 منطقه 2 و 244 کشوری در کنکور

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سیده بهناز پنجتنیان رتبه 106 منطقه 2 و 214 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با سیده بهناز پنجتنیان رتبه 106 منطقه 2 و 214 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با امیر کیایی رتبه 279 منطقه 2 و 588 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با امیر کیایی رتبه 279 منطقه 2 و 588 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با ساینا برومند پیروز رتبه 332 منطقه 3 در کنکور تجربی 99
مصاحبه با ساینا برومند پیروز رتبه 332 منطقه 3 در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
هما سید میرزایی رتبه 54 منطقه دو کنکور 95
هما سید میرزایی رتبه 54 منطقه دو کنکور 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مسعودی امدادی رتبه 48 منطقه 2 کنکور 96
مسعودی امدادی رتبه 48 منطقه 2 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدرضا غلامی رتبه 86 منطقه 2 کنکور 96
محمدرضا غلامی رتبه 86 منطقه 2 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مهرداد پور مقدم رتبه برتر کنکور 96
مهرداد پور مقدم رتبه برتر کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
پردیس زمانی رتبه 67 منطقه 2 کنکور 96
پردیس زمانی رتبه 67 منطقه 2 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
فاطمه زحمت کش رتبه 12 منطقه 3 در کنکور 96
فاطمه زحمت کش رتبه 12 منطقه 3 در کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
فاطمه پورخنجر رتبه 18 منطقه 2 کنکور 96
فاطمه پورخنجر رتبه 18 منطقه 2 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
کسری اکبری رتبه 22 منطقه 2 کنکور 96
کسری اکبری رتبه 22 منطقه 2 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سعید جوانشیر رتبه 11 منطقه 3 کنکور 96
سعید جوانشیر رتبه 11 منطقه 3 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی حسن پور رتبه 57 منطقه 3 کنکور 96
علی حسن پور رتبه 57 منطقه 3 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سبحان صفا جو رتبه 62 منطقه 2 کنکور 96
سبحان صفا جو رتبه 62 منطقه 2 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سیده فاطمه مغیثی رتبه 100 منطقه 3 کنکور 96
سیده فاطمه مغیثی رتبه 100 منطقه 3 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
ملیکا ارژنگ زاده رتبه 89 منطقه 1 کنکور 96
ملیکا ارژنگ زاده رتبه 89 منطقه 1 کنکور 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
اسفندیار طاهری رتبه 26 منطقه 3 کنکور 95
اسفندیار طاهری رتبه 26 منطقه 3 کنکور 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
پرنیان السادات شوبیری رتبه 74 منطقه 2 کنکور 95
پرنیان السادات شوبیری رتبه 74 منطقه 2 کنکور 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
حسین نظرآبادی رتبه 15 منطقه 2 کنکور 95
حسین نظرآبادی رتبه 15 منطقه 2 کنکور 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
روزبه درویشی رتبه 16 کنکور تجربی 95
روزبه درویشی رتبه 16 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
زانیار حاج اسماعیل پور رتبه 63 کنکور تجربی 95
زانیار حاج اسماعیل پور رتبه 63 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
شیرین حسن پور رتبه 38 کنکور تجربی 95
شیرین حسن پور رتبه 38 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی ابراهیمی رتبه 18 کنکور تجربی 95
علی ابراهیمی رتبه 18 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی نصیری رتبه 724 کنکور تجربی 95
علی نصیری رتبه 724 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
فاطمه امیری رتبه 122 کنکور تجربی 95
فاطمه امیری رتبه 122 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
فرزین فروزان رتبه 67 کنکور تجربی 95
فرزین فروزان رتبه 67 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
ماهان بابا احمدی رتبه 41 کنکور تجربی 95
ماهان بابا احمدی رتبه 41 کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمد هادی نوری رتبه 109 منطقه 2 در کنکور تجربی 95
محمد هادی نوری رتبه 109 منطقه 2 در کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مهدی زندوی فرد رتبه 48 منطقه 3 در کنکور تجربی 95
مهدی زندوی فرد رتبه 48 منطقه 3 در کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مرتضی فاتحی رتبه 29 منطقه 2 در کنکور تجربی 95
مرتضی فاتحی رتبه 29 منطقه 2 در کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محدثه رهنما رتبه 48 منطقه 3 در کنکور تجربی 96
محدثه رهنما رتبه 48 منطقه 3 در کنکور تجربی 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر محمد حسین مرادی رتبه ۳۶ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز 500
نظر محمد حسین مرادی رتبه ۳۶ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز 500

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر ایلشن آذرمی رتبه۷ منطقه۲ در کنکور۹۷ درباره ماز
نظر ایلشن آذرمی رتبه۷ منطقه۲ در کنکور۹۷ درباره ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر ساجد شیری رتبه۱۰ منطقه۲ در کنکور۹۷ درباره ماز
نظر ساجد شیری رتبه۱۰ منطقه۲ در کنکور۹۷ درباره ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر محمدامین جوادی رتبه۹ منطقه۲ در کنکور۹۷ درباره ماز
نظر محمدامین جوادی رتبه۹ منطقه۲ در کنکور۹۷ درباره ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر محمدرضا اسماعیلی رتبه۳ ایثارگران کنکور۹۷ درباره ماز
نظر محمدرضا اسماعیلی رتبه۳ ایثارگران کنکور۹۷ درباره ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر علیرضا سرداری پور رتبه۸۸کنکور۹۷ پیرامون ماز
نظر علیرضا سرداری پور رتبه۸۸کنکور۹۷ پیرامون ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر علیرضا یزدانی رتبه۹ ایثارگران کنکور۹۷ درباره ماز
نظر علیرضا یزدانی رتبه۹ ایثارگران کنکور۹۷ درباره ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیر حسین محرم خانی رتبه ۹ ایثارگران در کنکور ۹۷
امیر حسین محرم خانی رتبه ۹ ایثارگران در کنکور ۹۷

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر سارا مصطفوی رتبه ۲۶ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون‌های ماز
نظر سارا مصطفوی رتبه ۲۶ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون‌های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر سجاد سیبویه رتبه ۱۳۵ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر سجاد سیبویه رتبه ۱۳۵ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر علی یونسی رتبه ۹۲ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر علی یونسی رتبه ۹۲ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر سروش مسروری رتبه ۴۵ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر سروش مسروری رتبه ۴۵ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظرامیرحسین مهدی پور رتبه ۲۸کنکور۹۷پیرامون آزمونهای ماز
نظرامیرحسین مهدی پور رتبه ۲۸کنکور۹۷پیرامون آزمونهای ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر المیرا علایی رتبه ۲۸ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر المیرا علایی رتبه ۲۸ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر امیرحسین‌زینی نسب رتبه ۶۴ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر امیرحسین‌زینی نسب رتبه ۶۴ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر محمد معین خواجوی رتبه ۱۲ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر محمد معین خواجوی رتبه ۱۲ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر فاطمه بهشتی زاده رتبه ۲۲ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر فاطمه بهشتی زاده رتبه ۲۲ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظرمجتبی فتاحی نیا  رتبه۱۸۷کنکور۹۷پیرامون آزمون های ماز
نظرمجتبی فتاحی نیا رتبه۱۸۷کنکور۹۷پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر سارا باقریه رتبه ۱۳ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر سارا باقریه رتبه ۱۳ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر محمد ابراهیم نژاد رتبه ۵۹ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر محمد ابراهیم نژاد رتبه ۵۹ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
صحبت زهرا کریمی‌زاده دانش‌آموز‌مازی و رتبه ۳‌ کنکور ۹۷
صحبت زهرا کریمی‌زاده دانش‌آموز‌مازی و رتبه ۳‌ کنکور ۹۷

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر‌ علی تقوایی‌ رتبه ۸ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر‌ علی تقوایی‌ رتبه ۸ کنکور ۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر ادیب الماسی رتبه ۴کنکور۹۷ پیرامون آزمون های ماز
نظر ادیب الماسی رتبه ۴کنکور۹۷ پیرامون آزمون های ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
رضا حیدری رتبه 158 کنکور تجربی 94
رضا حیدری رتبه 158 کنکور تجربی 94

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی سلیمانی رتبه 917 منطقه 2 در کنکور تجربی 98
علی سلیمانی رتبه 917 منطقه 2 در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
رضا احمدی رتبه341 منطقه 1 در کنکور تجربی 98
رضا احمدی رتبه341 منطقه 1 در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نرگس نادری رتبه 527 منطقه 2 در کنکور تجربی 98
نرگس نادری رتبه 527 منطقه 2 در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی ونکی فراهانی رتبه 20 در کنکور ریاضی 98
علی ونکی فراهانی رتبه 20 در کنکور ریاضی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
حسین محمودی رتبه 32 منطقه 3 و 236 کشوری در کنکور تجربی 98
حسین محمودی رتبه 32 منطقه 3 و 236 کشوری در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدامین حسن زاده کرگان رتبه 194 منطقه 2 در کنکور تجربی 98
محمدامین حسن زاده کرگان رتبه 194 منطقه 2 در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصطفی قربیان رتبه 665 منطقه 2 در کنکور تجربی 98
مصطفی قربیان رتبه 665 منطقه 2 در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سپهر فرزادی نسب رتبه 462 منطقه 2 در کنکور تجربی 98
سپهر فرزادی نسب رتبه 462 منطقه 2 در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
آرسام یوسف زاده کوهسانی رتبه 673 منطقه 3 در کنکور تجربی 98
آرسام یوسف زاده کوهسانی رتبه 673 منطقه 3 در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدمهدی بیت اللهی رتبه 97 منطقه 3 و 863 کشوری در کنکور زبان 98
محمدمهدی بیت اللهی رتبه 97 منطقه 3 و 863 کشوری در کنکور زبان 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیررضا گراوند رتبه 404 ايثارگر-5% و 3112 کشوری در کنکور تجربی 98
امیررضا گراوند رتبه 404 ايثارگر-5% و 3112 کشوری در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نیلوفر جمالی رتبه 569 منطقه 3 و 2994 کشور در کنکور تجربی 98
نیلوفر جمالی رتبه 569 منطقه 3 و 2994 کشور در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علیرضا قدیری رتبه 132 منطقه 2 و 271 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با علیرضا قدیری رتبه 132 منطقه 2 و 271 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه مهسا خجسته رتبه 107 منطقه 2 و 215 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه مهسا خجسته رتبه 107 منطقه 2 و 215 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سارینا زارع رتبه 3 ایثارگر 5% و 86 کشور در کنکور تجربی 99
مصاحبه با سارینا زارع رتبه 3 ایثارگر 5% و 86 کشور در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سحر زرافشان رتبه 5 ایثارگر 5% در کنکور تجربی 99
مصاحبه با سحر زرافشان رتبه 5 ایثارگر 5% در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سید عرفان شریف زاده رتبه 176 منطقه 2 و 367 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با سید عرفان شریف زاده رتبه 176 منطقه 2 و 367 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علیرضا ایمان‌‌پرور رتبه‌ی ۹ منطقه ۳ و ۶۱ کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با علیرضا ایمان‌‌پرور رتبه‌ی ۹ منطقه ۳ و ۶۱ کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با محمد حسین علی حسینی رتبه ۵۸ منطقه ۲ و ۱۹۷ کشوری در کنکور ریاضی ۹۹
مصاحبه با محمد حسین علی حسینی رتبه ۵۸ منطقه ۲ و ۱۹۷ کشوری در کنکور ریاضی ۹۹

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدرضا عبدل همایونی رتبه ۷۱ منطقه ۲ و ۱۳۹ کشوری در کنکور تجربی 99
محمدرضا عبدل همایونی رتبه ۷۱ منطقه ۲ و ۱۳۹ کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علیرضا محمدزاده رتبه ۸۴ منطقه 3 و ۴۶۵ کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با علیرضا محمدزاده رتبه ۸۴ منطقه 3 و ۴۶۵ کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با فاطمه جعفری رتبه 141 ایثارگران 5% و 1421 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با فاطمه جعفری رتبه 141 ایثارگران 5% و 1421 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با آناهیت شورمیج رتبه 5 منطقه 3 و 32 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با آناهیت شورمیج رتبه 5 منطقه 3 و 32 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با منیره کیاقادی رتبه 67 منطقه 2 و 133 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با منیره کیاقادی رتبه 67 منطقه 2 و 133 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با امین دوست احدی رتبه 2 ایثارگر و 53 کشور در کنکور تجربی 99
مصاحبه با امین دوست احدی رتبه 2 ایثارگر و 53 کشور در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سینا فتاحی  رتبه 89 منطقه 1 و 258 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با سینا فتاحی رتبه 89 منطقه 1 و 258 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با آرشام فرشچیان رتبه 94 منطقه 1 و 274 کشوری در کنکور تجربی 99 0
مصاحبه با آرشام فرشچیان رتبه 94 منطقه 1 و 274 کشوری در کنکور تجربی 99 0

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علیرضا امین زمردی رتبه 504 منطقه 1 و 1495 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با علیرضا امین زمردی رتبه 504 منطقه 1 و 1495 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سیدامین موسویان رتبه 54 منطقه 2 و 99 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با سیدامین موسویان رتبه 54 منطقه 2 و 99 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با الهام وطن‌خواه رتبه‌ی ۸ منطقه‌ی ۱ و ۲۳ کشوری در کنکور تجربی ۹۹
مصاحبه با الهام وطن‌خواه رتبه‌ی ۸ منطقه‌ی ۱ و ۲۳ کشوری در کنکور تجربی ۹۹

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علیرضا محمدی رتبه 8 ایثارگر 5% و 151 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با علیرضا محمدی رتبه 8 ایثارگر 5% و 151 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علیرضا آزادیان رتبه 64 منطقه 1 و 198 کشوری در کنکور تجربی 99
علیرضا آزادیان رتبه 64 منطقه 1 و 198 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علی چیت ساز رتبه 8 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با علی چیت ساز رتبه 8 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با فاطمه اکبری رتبه 44 منطقه 2 و 78 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با فاطمه اکبری رتبه 44 منطقه 2 و 78 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با مهتاب محمدزمانی رتبه 21 منطقه 1 و 69 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با مهتاب محمدزمانی رتبه 21 منطقه 1 و 69 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با محمدرضا هدایت رتبه 90 منطقه 1 و 263 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با محمدرضا هدایت رتبه 90 منطقه 1 و 263 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با پرندیس زین الدینی رتبه 53 منطقه 3 و 210 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با پرندیس زین الدینی رتبه 53 منطقه 3 و 210 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با سید مصطفی دهنوی رتبه 37 منطقه 3 و 155 کشوری در کنکور 99 تجربی
مصاحبه با سید مصطفی دهنوی رتبه 37 منطقه 3 و 155 کشوری در کنکور 99 تجربی

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با امیرمحمد رمضانی رتبه 53 منطقه 2  و 97 کشوری در کنکور 99 تجربی
مصاحبه با امیرمحمد رمضانی رتبه 53 منطقه 2 و 97 کشوری در کنکور 99 تجربی

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با علی حسینی رتبه 145 کشوری کنکور تجربی 99
مصاحبه با علی حسینی رتبه 145 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با مهدا ملکشاهی رتبه ۲۹ منطقه ۲ و ۵۱ کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با مهدا ملکشاهی رتبه ۲۹ منطقه ۲ و ۵۱ کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با ارشیا دانش رتبه 51 منطقه 3 و 198 کشوری در کنکور تجربی 99
مصاحبه با ارشیا دانش رتبه 51 منطقه 3 و 198 کشوری در کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سید شایان شجاعی رتبه ۸ کشوری در کنکور ۹۷
سید شایان شجاعی رتبه ۸ کشوری در کنکور ۹۷

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی افخمی نیا رتبه ۶ کنکور سراسری ۹۷
علی افخمی نیا رتبه ۶ کنکور سراسری ۹۷

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیررضا صدریکتا رتبه ۴ کشوری در کنکور۹۷
امیررضا صدریکتا رتبه ۴ کشوری در کنکور۹۷

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه با امیررضا براتی رتبه ۱ کشور در کنکور ۹۷
مصاحبه با امیررضا براتی رتبه ۱ کشور در کنکور ۹۷

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
بخشی از تطابق کلاس آنلاین ماز با کنکور 99
بخشی از تطابق کلاس آنلاین ماز با کنکور 99

گروه گالری : کلاس

بیشتر ...
کسری ملیحی رتبه 6 کشوری کنکور ریاضی 99
کسری ملیحی رتبه 6 کشوری کنکور ریاضی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سارا احمدی رتبه 7 کشوری کنکور تجربی 99
سارا احمدی رتبه 7 کشوری کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه محمد طاها سالاری رتبه 11 کشور در کنکور 99
مصاحبه محمد طاها سالاری رتبه 11 کشور در کنکور 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه علی چیت ساز رتبه 8 کنکور تجربی 99
مصاحبه علی چیت ساز رتبه 8 کنکور تجربی 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه شهریار سلیمانی رتبه 6 کشور در کنکور 99
مصاحبه شهریار سلیمانی رتبه 6 کشور در کنکور 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه على مولايى رتبه ۵ کنکور تجربی‌ ۹۹
مصاحبه على مولايى رتبه ۵ کنکور تجربی‌ ۹۹

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه رامین آزادی رتبه 1 منطقه 1 و رتبه 2 کشوری کنکور 99
مصاحبه رامین آزادی رتبه 1 منطقه 1 و رتبه 2 کشوری کنکور 99

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه سیده زهرا موسوی رتبه 3 کنکور 93
مصاحبه سیده زهرا موسوی رتبه 3 کنکور 93

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه شایان پور میربابایی رتبه 1 کنکور 93
مصاحبه شایان پور میربابایی رتبه 1 کنکور 93

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه محمدمهدی و محمدامین خادم بشیری رتبه های تک رقمی کنکور94
مصاحبه محمدمهدی و محمدامین خادم بشیری رتبه های تک رقمی کنکور94

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه میثم فرج پور رتبه 9 کشور کنکور تجربی 94
مصاحبه میثم فرج پور رتبه 9 کشور کنکور تجربی 94

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه معین علا رتبه 8 کنکور تجربی94
مصاحبه معین علا رتبه 8 کنکور تجربی94

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه سارا همتی ـ رتبه ی ۱ کنکور تجربی
مصاحبه سارا همتی ـ رتبه ی ۱ کنکور تجربی

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه علیرضا آروین برتر کنکور95
مصاحبه علیرضا آروین برتر کنکور95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه سید محمد قوام رتبه برتر کنکور95
مصاحبه سید محمد قوام رتبه برتر کنکور95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه پارسا سیفی رتبه برتر در کنکور95
مصاحبه پارسا سیفی رتبه برتر در کنکور95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه مهشاد افشار زاده -برتر کنکور 95
مصاحبه مهشاد افشار زاده -برتر کنکور 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه آرمین گلچین برترهای کنکور95
مصاحبه آرمین گلچین برترهای کنکور95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه امیرحسین طبیبیان -رتبه برتر در کنکور95
مصاحبه امیرحسین طبیبیان -رتبه برتر در کنکور95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه پارسا خلفی رتبه برتر در کنکور95
مصاحبه پارسا خلفی رتبه برتر در کنکور95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه محمد احمدی رتبه 1 کشوری کنکور تجربی 95
مصاحبه محمد احمدی رتبه 1 کشوری کنکور تجربی 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه حامد جاویدپور-رتبه 6 سهمیه ایثارگران-کنکور96
مصاحبه حامد جاویدپور-رتبه 6 سهمیه ایثارگران-کنکور96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه فریما صفری-رتبه4 منطقه سه-کنکور96
مصاحبه فریما صفری-رتبه4 منطقه سه-کنکور96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه امیررضا پاشاپور یگانه-رتبه 8 کنکور تجربی96
مصاحبه امیررضا پاشاپور یگانه-رتبه 8 کنکور تجربی96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه یاسمین میر رتبه 6 کنکور تجربی 96
مصاحبه یاسمین میر رتبه 6 کنکور تجربی 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه ارسلان یزدچی رتبه 4 کنکور تجربی کنکور96
مصاحبه ارسلان یزدچی رتبه 4 کنکور تجربی کنکور96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه محمدرضا نادری رتبه 3کنکور تجربی96
مصاحبه محمدرضا نادری رتبه 3کنکور تجربی96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه صوتی ماز با امیرحسین قاسمی نژاد- رتبه یک کنکور۹6
مصاحبه صوتی ماز با امیرحسین قاسمی نژاد- رتبه یک کنکور۹6

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه امیرحسین قویدل سرد صحرا رتبه 2 کنکور تجربی96
مصاحبه امیرحسین قویدل سرد صحرا رتبه 2 کنکور تجربی96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مصاحبه امیرحسین قاسمی نژاد رایینی رتبه یک کنکور تجربی 96
مصاحبه امیرحسین قاسمی نژاد رایینی رتبه یک کنکور تجربی 96

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نمونه تدریس کلاس آنلاین حل تست شیمی استاد فرشاد هادیان فرد
نمونه تدریس کلاس آنلاین حل تست شیمی استاد فرشاد هادیان فرد

گروه گالری : کلاس

بیشتر ...
نمونه تدریس کلاس آنلاین حل تست زیست شناسی استاد پوریا خیراندیش و استاد فرزام فرهمندنیا
نمونه تدریس کلاس آنلاین حل تست زیست شناسی استاد پوریا خیراندیش و استاد فرزام فرهمندنیا

گروه گالری : کلاس

بیشتر ...
صحبت های استاد علی بهرامی نسب درباره کلاس های عربی سال 1399-1400
صحبت های استاد علی بهرامی نسب درباره کلاس های عربی سال 1399-1400

گروه گالری : کلاس

بیشتر ...
صحبت های استاد سروش مویینی درباره کلاس های حل تست ریاضی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
صحبت های استاد سروش مویینی درباره کلاس های حل تست ریاضی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

گروه گالری : کلاس

بیشتر ...
امیررضا بسکابادی رتبه 6 کنکور تجربی 98
امیررضا بسکابادی رتبه 6 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمد برازش رتبه 100 منطقه 3
محمد برازش رتبه 100 منطقه 3

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
درسا علیجان زاده رتبه 96 با درصد زیست 95
درسا علیجان زاده رتبه 96 با درصد زیست 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سید غلامرضا اسلامی رتبه 95
سید غلامرضا اسلامی رتبه 95

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
طاها طبری نیا رتبه 94
طاها طبری نیا رتبه 94

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
وحید زارع رتبه 87 منطقه 2
وحید زارع رتبه 87 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی جهادی فر رتبه 86 منطقه 2 با درصد زیست 93
علی جهادی فر رتبه 86 منطقه 2 با درصد زیست 93

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علیرضا راستی رتبه 84 منطقه 3
علیرضا راستی رتبه 84 منطقه 3

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی صمیمی رتبه 78 منطقه 3
علی صمیمی رتبه 78 منطقه 3

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سعید علوی رتبه 73
سعید علوی رتبه 73

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدعماد سلامی رتبه 73
محمدعماد سلامی رتبه 73

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سجاد نوری رتبه 71 منطقه 3
سجاد نوری رتبه 71 منطقه 3

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مهیار جعفری زاده رتبه 68 رشته ریاضی
مهیار جعفری زاده رتبه 68 رشته ریاضی

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سارا بستانی رتبه 64
سارا بستانی رتبه 64

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
مهرداد میرزا حسینی رتبه 63 منطقه 2 با درصد زیست 92
مهرداد میرزا حسینی رتبه 63 منطقه 2 با درصد زیست 92

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیر جبیری رتبه 59 منطقه 2
امیر جبیری رتبه 59 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدمهدی دشتکی رتبه 55 منطقه 3
محمدمهدی دشتکی رتبه 55 منطقه 3

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمد رفیع زاده رتبه 54 منطقه 1
محمد رفیع زاده رتبه 54 منطقه 1

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علی اصغر عبدی رتبه 51 منطقه 2
علی اصغر عبدی رتبه 51 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سامان راست روان رتبه 47 منطقه 2
سامان راست روان رتبه 47 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
علیرضا عرفان فاضل رتبه 43
علیرضا عرفان فاضل رتبه 43

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیررضا بیرامی رتبه 43 منطقه 3 با درصد زیست 90
امیررضا بیرامی رتبه 43 منطقه 3 با درصد زیست 90

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
رحمت اله اصفهانی رتبه 38 منطقه 2
رحمت اله اصفهانی رتبه 38 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سعید محمدزاده رتبه 37 منطقه 2 با درصد زیست 92
سعید محمدزاده رتبه 37 منطقه 2 با درصد زیست 92

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سهیل حیدری رتبه 32 منطقه 2
سهیل حیدری رتبه 32 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدحسین مبینی رتبه 29 منطقه 2
محمدحسین مبینی رتبه 29 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیرحسام پناهی رتبه 28 منطقه 2
امیرحسام پناهی رتبه 28 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سجاد عبادی رتبه 23 منطقه 2
سجاد عبادی رتبه 23 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
لاله نجفی رتبه 21 منطقه 2
لاله نجفی رتبه 21 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
صبا ثابت رتبه 14 بادرصد زیست 92
صبا ثابت رتبه 14 بادرصد زیست 92

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
شکیبا دانشور رتبه 10 منطقه 3
شکیبا دانشور رتبه 10 منطقه 3

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امید قیسوندی رتبه 9 منطقه 3 با درصد زیست 95 و شیمی 93
امید قیسوندی رتبه 9 منطقه 3 با درصد زیست 95 و شیمی 93

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
آریا معتمد جهرمی رتبه 7 منطقه 3 و 58 کشوری
آریا معتمد جهرمی رتبه 7 منطقه 3 و 58 کشوری

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محمدصادق فلاحی رتبه 5 منطقه 2
محمدصادق فلاحی رتبه 5 منطقه 2

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیرمحمد سهرابی رتبه 4 منطقه 2 کنکور تجربی 98
امیرمحمد سهرابی رتبه 4 منطقه 2 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
کیان رحمانی رتبه 3 منطقه 3
کیان رحمانی رتبه 3 منطقه 3

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
فاطمه زارعی رتبه 1 ایثارگر25% و 259 کشوری در کنکور تجربی 98
فاطمه زارعی رتبه 1 ایثارگر25% و 259 کشوری در کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سیدمهدی زارع زاده رتبه 10 کنکور تجربی 98
سیدمهدی زارع زاده رتبه 10 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
امیرحسام زارع رتبه 10 کنکور تجربی 98
امیرحسام زارع رتبه 10 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
ریحانه فرخی ملکی رتبه 8 کنکور تجربی 98
ریحانه فرخی ملکی رتبه 8 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
سیاوش کیانپور رتبه 9 کنکور تجربی 98
سیاوش کیانپور رتبه 9 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
فرهنگ امیری رتبه 3 کنکور تجربی 98 و گلسا مصباحی رتبه 7 کنکور تجربی 98
فرهنگ امیری رتبه 3 کنکور تجربی 98 و گلسا مصباحی رتبه 7 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
محسن راستکار رتبه 2 کنکور تجربی 98
محسن راستکار رتبه 2 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
رضا رحیم زاده رتبه 6 کنکور98 با درصد 100 در زیست و شیمی
رضا رحیم زاده رتبه 6 کنکور98 با درصد 100 در زیست و شیمی

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
نظر ایزدمهر احمدی نژاد رتبه 1 کنکور تجربی 98 پیرامون کلاس های آنلاین زیست ماز
نظر ایزدمهر احمدی نژاد رتبه 1 کنکور تجربی 98 پیرامون کلاس های آنلاین زیست ماز

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
هزاران هزار از مازی‌های ۹۷-۹۸ از ماز می‌گویند!
هزاران هزار از مازی‌های ۹۷-۹۸ از ماز می‌گویند!

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
بررسی آماری سوالات شیمی کنکور ۹۸
بررسی آماری سوالات شیمی کنکور ۹۸

گروه گالری : آزمون

بیشتر ...
تطابق همایش زیست ماز با کنکور 98
تطابق همایش زیست ماز با کنکور 98

گروه گالری : کلاس

بیشتر ...
خلاصه‌ای از مکالمه‌ی تلفنی دکتر موسوی با تمام تک رقمی‌های کنکور ۹۸ که مازی بودند
خلاصه‌ای از مکالمه‌ی تلفنی دکتر موسوی با تمام تک رقمی‌های کنکور ۹۸ که مازی بودند

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
چرا برای موفقیت در کنکور باید در آزمون‌های ماز شرکت کنید؟
چرا برای موفقیت در کنکور باید در آزمون‌های ماز شرکت کنید؟

گروه گالری : ماز

بیشتر ...
سوالات کنکور چگونه طرح می‌شوند؟
سوالات کنکور چگونه طرح می‌شوند؟

گروه گالری : ماز

بیشتر ...
مصاحبه ایزدمهر احمدی نژاد رتبه 1 کنکور تجربی 98
مصاحبه ایزدمهر احمدی نژاد رتبه 1 کنکور تجربی 98

گروه گالری : برترها

بیشتر ...
تلویزیون اینترنتی ماز
تلویزیون اینترنتی ماز

گروه گالری : تلویزیون

بیشتر ...
اصلى ترين مشكل برنامه آزمون هاى آزمايشى معتبر کشور چيست؟
اصلى ترين مشكل برنامه آزمون هاى آزمايشى معتبر کشور چيست؟

گروه گالری : ماز

بیشتر ...

برای مشاهده کامل ویدیوهای ماز و همچنین مصاحبه با رتبه های کنکور به آپارات ماز مراجعه نمایید