رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 دانیال غریب 8232 خراسان رضوی مشهد کارنامه
2 کیان موحدی 8015 تهران تهران کارنامه
3 احمد نوری 7646 تهران تهران کارنامه