رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 حمید سلطانی 8191 تهران تهران کارنامه
2 کیان موحدی 7680 تهران تهران کارنامه
3 دانیال غریب 7643 خراسان رضوی مشهد کارنامه
4 علي بختياري 7607 مرکزی اراک
5 احمد نوری 7409 تهران تهران
6 امیر علی نقیب زاده 7408 فارس شیراز
7 محمد زمانی 7398 فارس شیراز
8 علی کشاورزیان 7390 سمنان دامغان
9 زهرا سادات علوی 7383 خراسان رضوی مشهد
10 امیر شایان ترکی 7303 تهران تهران