آزمون شیمی یازدهمی ها 1

تعداد شرکت کننده : 801
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 ملیکا س 6914 گلستان گرگان کارنامه
3 آرنگ نعمتی 6822 آذربایجان غربی ارومیه کارنامه
3 ملیکا عصایی 6822 خراسان رضوی مشهد کارنامه
3 سیده زهرا رضوی 6822 فارس شیراز کارنامه
3 علی رضا اخوان نیلچی 6822 اصفهان اصفهان کارنامه