رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 7131 تهران تهران کارنامه
2 مجتبی جهانی 6787 چهارمحال وبختیاری بروجن کارنامه
2 سینا پرهیزکار 6787 تهران تهران کارنامه
4 مهرسا کریمی 6701 البرز فردیس
5 سپیده قائینی 6485 کرمان شهربابک