آزمون فیزیک دهمی ها 1

تعداد شرکت کننده : 291
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 صدف رحیمی پور 7298 بوشهر بوشهر کارنامه
1 محمد مهدی داداش زاده 7298 آذربایجان غربی ارومیه کارنامه
3 مهتا مریدی 6805 تهران تهران
3 ارشیا یزدی 6805 البرز فردیس