رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 محمدرضا كشاورز 7488 تهران تهران کارنامه
1 سینا پرهیزکار 7488 تهران تهران کارنامه
3 مجتبی جهانی 7298 چهارمحال وبختیاری بروجن
3 محمدمهدی کیاء 7298 گلستان گرگان
5 مهرسا کریمی 7013 البرز فردیس