رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 زهرا سادات علوی 10774 خراسان رضوی مشهد کارنامه
2 دانیال غریب 10591 خراسان رضوی مشهد کارنامه
3 علی کشاورزیان 9144 سمنان دامغان کارنامه