کارنامه

نام و نام خانوادگی : سیده مبینا اسحاقی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
ادبیات
20
19
0
1
95
95
10
76
8599
2
رتبه کل
تراز کل
2
8599
تعداد شرکت کننده : 385