کارنامه

نام و نام خانوادگی : زهرا کرمی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
ادبیات
20
17
0
3
85
85
8
66
8122
4
رتبه کل
تراز کل
4
8122
تعداد شرکت کننده : 385