کارنامه

نام و نام خانوادگی : محمدحسام امیری
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
ادبیات
20
20
0
0
100
100
10
81
8838
1
رتبه کل
تراز کل
1
8838
تعداد شرکت کننده : 385