کارنامه

نام و نام خانوادگی : محمدشایان وکیلی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
ادبیات
20
18
0
2
90
90
9
71
8361
3
رتبه کل
تراز کل
3
8361
تعداد شرکت کننده : 385