کارنامه

نام و نام خانوادگی : محمد حسین محمدی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
0
0
10
0
0.00
0
-28
4184
2176
ریاضی
10
9
1
0
86.67
90
9
41
6327
47
زیست شناسی
40
36
4
0
86.67
90
9
38
6411
31
فیزیک
10
8
2
0
73.33
80
7
42
6426
126
شیمی
20
20
0
0
100
100
10
72
7776
1
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6771
6626
5919
6429
6439
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
6
11
421
30
28
رتبه کل
تراز کل
7
6770
تعداد شرکت کننده : 4396