کارنامه

نام و نام خانوادگی : متین حاجی نژاد
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
10
0
0
100
100
10
72
7060
1
ریاضی
10
9
1
0
86.67
90
9
41
6327
47
زیست شناسی
40
38
2
0
93.33
95
9
45
6655
4
فیزیک
10
7
3
0
60
70
6
29
5973
626
شیمی
20
19
1
0
93.33
95
9
65
7515
2
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6706
6762
6731
6552
6633
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
9
6
6
16
8
رتبه کل
تراز کل
8
6761
تعداد شرکت کننده : 4396