کارنامه

نام و نام خانوادگی : سید امیرحسین حسینی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
8
2
0
73.33
80
7
45
6293
511
ریاضی
10
10
0
0
100
100
10
55
6753
1
زیست شناسی
40
36
4
0
86.67
90
9
38
6411
31
فیزیک
10
9
1
0
86.67
90
9
55
6880
10
شیمی
20
17
3
0
80
85
8
52
6995
25
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6718
6710
6616
6730
6712
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
7
8
16
5
7
رتبه کل
تراز کل
9
6729
تعداد شرکت کننده : 4396