کارنامه

نام و نام خانوادگی : آیدا بهجتی نژاد
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
10
0
0
100
100
10
72
7060
1
ریاضی
10
10
0
0
100
100
10
55
6753
1
زیست شناسی
40
37
3
0
90
92.5
9
42
6533
18
فیزیک
10
9
1
0
86.67
90
9
55
6880
10
شیمی
20
12
3
5
55
60
6
27
6019
646
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6496
6520
6720
6651
6618
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
30
24
7
8
9
رتبه کل
تراز کل
10
6720
تعداد شرکت کننده : 4396