کارنامه

نام و نام خانوادگی : صدرا دیباه
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
10
0
0
100
100
10
72
7060
1
ریاضی
10
10
0
0
100
100
10
55
6753
1
زیست شناسی
40
35
5
0
83.33
87.5
8
35
6288
111
فیزیک
10
8
2
0
73.33
80
7
42
6426
126
شیمی
20
18
2
0
86.67
90
9
58
7255
12
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6661
6739
6803
6703
6726
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
11
7
3
7
6
رتبه کل
تراز کل
6
6802
تعداد شرکت کننده : 4396