کارنامه

نام و نام خانوادگی : محمدهادی کوهی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
10
0
0
100
100
10
72
7060
1
ریاضی
10
10
0
0
100
100
10
55
6753
1
زیست شناسی
40
39
1
0
96.67
97.5
10
48
6778
1
فیزیک
10
7
3
0
60
70
6
29
5973
626
شیمی
20
19
1
0
93.33
95
9
65
7515
2
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6828
6888
6849
6715
6785
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
3
2
1
6
2
رتبه کل
تراز کل
2
6888
تعداد شرکت کننده : 4396