کارنامه

نام و نام خانوادگی : فرناز حسن زاده
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
10
0
0
100
100
10
72
7060
1
ریاضی
10
9
1
0
86.67
90
9
41
6327
47
زیست شناسی
40
36
4
0
86.67
90
9
38
6411
31
فیزیک
10
9
1
0
86.67
90
9
55
6880
10
شیمی
20
19
1
0
93.33
95
9
65
7515
2
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6782
6822
6833
6738
6765
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
4
5
2
4
5
رتبه کل
تراز کل
4
6833
تعداد شرکت کننده : 4396