کارنامه

نام و نام خانوادگی : رضا صادقي
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
9
1
0
86.67
90
9
58
6676
111
ریاضی
10
9
1
0
86.67
90
9
41
6327
47
زیست شناسی
40
38
2
0
93.33
95
9
45
6655
4
فیزیک
10
9
1
0
86.67
90
9
55
6880
10
شیمی
20
19
1
0
93.33
95
9
65
7515
2
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6871
6864
6753
6747
6776
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
2
3
5
2
3
رتبه کل
تراز کل
3
6870
تعداد شرکت کننده : 4396