کارنامه

نام و نام خانوادگی : امیرحسین رجبی چور
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زمین شناسی
10
9
0
1
90
90
9
62
6772
47
ریاضی
10
10
0
0
100
100
10
55
6753
1
زیست شناسی
40
36
4
0
86.67
90
9
38
6411
31
فیزیک
10
8
2
0
73.33
80
7
42
6426
126
شیمی
20
19
1
0
93.33
95
9
65
7515
2
تراز زیر گروه ۱
تراز زیر گروه ۲
تراز زیر گروه ۳
تراز زیر گروه ۴
تراز زیر گروه ۵
6777
6828
6773
6743
6774
رتبه در زیر گروه ۱
رتبه در زیر گروه ۲
رتبه در زیر گروه ۳
رتبه در زیر گروه ۴
رتبه در زیر گروه ۵
5
4
4
3
4
رتبه کل
تراز کل
5
6827
تعداد شرکت کننده : 4396