کارنامه

نام و نام خانوادگی : فاطمه حکمتی فرد
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
38
1
1
94.17
95.00
---
6856
3
رتبه کل
تراز کل
3
6856
تعداد شرکت کننده : 2301