کارنامه

نام و نام خانوادگی : درسا گلچوب
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
36
2
2
88.33
90.00
---
6645
8
رتبه کل
تراز کل
8
6645
تعداد شرکت کننده : 2301