کارنامه

نام و نام خانوادگی : یسرا نصرت پور
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
36
4
0
86.67
90.00
---
6586
10
رتبه کل
تراز کل
10
6586
تعداد شرکت کننده : 2301