کارنامه

نام و نام خانوادگی : امیرکسری شاهین زاده
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
37
2
1
90.83
92.50
---
6736
5
رتبه کل
تراز کل
5
6736
تعداد شرکت کننده : 2301