کارنامه

نام و نام خانوادگی : آریسا سبزه زار
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
36
3
1
87.5
90.00
---
6616
9
رتبه کل
تراز کل
9
6616
تعداد شرکت کننده : 2301