کارنامه

نام و نام خانوادگی : محمد امین آقایی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
37
3
0
90
92.50
---
6706
6
رتبه کل
تراز کل
6
6706
تعداد شرکت کننده : 2301