کارنامه

نام و نام خانوادگی : سیده پریا بحرانی
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
39
1
0
96.67
97.50
---
6946
1
رتبه کل
تراز کل
1
6946
تعداد شرکت کننده : 2301