کارنامه

نام و نام خانوادگی : مبینا دیدار
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
38
0
2
95
95.00
---
6886
2
رتبه کل
تراز کل
2
6886
تعداد شرکت کننده : 2301