کارنامه

نام و نام خانوادگی : شمیم امینی زاده
درس
تعداد سوال
صحیح
غلط
نزده
درصد
درصد خام
دهک درصدی
تفاوت درصد با میانگین کل
تراز
رتبه
زیست شناسی
40
38
2
0
93.33
95.00
---
6826
4
رتبه کل
تراز کل
4
6826
تعداد شرکت کننده : 2301