رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 نیلوفر م 7223 آذربایجان شرقی تبریز کارنامه
2 نگار مهدوی 6901 اصفهان گلپایگان کارنامه
3 محمد داوود بهوند یوسفی 6740 خوزستان اهواز
3 یگانه کریمی 6740 سیستان وبلوچستان زاهدان
3 علی احمدیان فر 6740 کرمانشاه کرمانشاه