رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 سید علی محمد حجازی 7248 خراسان رضوی مشهد کارنامه
2 امید دلیران 7069 تهران تهران کارنامه
3 مهدی رجبی 7057 تهران تهران کارنامه