آزمون شیمی دهمی ها 5

تعداد شرکت کننده : 204
رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 ماهان رازمندیان 7330 گیلان رشت کارنامه
2 مبینا تناور 7138 فارس شیراز کارنامه
3 محمد مهدی داداش زاده 6562 آذربایجان غربی ارومیه