رتبه نام و نام خانوداگی تراز استان شهر کارنامه
1 نیما تقی زاده 8404 مازندران ساری کارنامه
2 محمد صادق مصطفوی 6844 زنجان زنجان
3 علی رضا اخوان نیلچی 6660 اصفهان اصفهان