کارنامه رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور ۹۹

کارنامه
رشتهنام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهرتبه کشوریکارنامه
تجربیرامین آزادی12کلیک کنید
تجربیمهلا وجدانی146کلیک کنید
تجربیمصدق مرادی اشکفتی216کلیک کنید
تجربیامین دوست احدی253کلیک کنید
تجربیعلی مولایی35کلیک کنید
تجربیسعید اسکندری319کلیک کنید
تجربیعلی چیت ساز48کلیک کنید
تجربیمائده مهدی زاده621کلیک کنید
تجربیصدرا شیداییان713کلیک کنید
تجربیاحمدرضا پوزش738کلیک کنید
تجربیفاطمه سادات میربقائی814کلیک کنید
تجربیالهام وطن خواه823کلیک کنید
تجربیعلیرضا محمدی8151کلیک کنید
تجربیاشکان خضری915کلیک کنید
تجربیعلیرضا ایمان پور961کلیک کنید
تجربیجعفر زمانی تکمه9161کلیک کنید
تجربیمحمدمهدی سروی1031کلیک کنید
تجربیمهدی واحدی1118کلیک کنید
تجربیامید زاهدی11173کلیک کنید
تجربیماهان بابائی1220کلیک کنید
تجربیعلی شیدایی1243کلیک کنید
تجربیسپهر قاسمی رنجبر1527کلیک کنید
تجربیعلی خادمی عرفانی18112کلیک کنید
تجربیسارا قاسم زاده2136کلیک کنید
تجربیمهتاب محمدزمانی2169کلیک کنید
تجربیامیرحسین ادیب زاده2280کلیک کنید
تجربیمحمدسینا شمس الدینی زارچ22251کلیک کنید
تجربیسید محمدرضا موسوی2789کلیک کنید
تجربیعلیرضا ایلیادی2892کلیک کنید
تجربیمهدا ملکشاهی2951کلیک کنید
تجربیرضا ابراهیمی3052کلیک کنید
تجربیکمیل اوصالی30386کلیک کنید
تجربیآریان عزتی3255کلیک کنید
تجربیمهین آخوندپور33170کلیک کنید
تجربیحسین کمال حاجی احمدی33411کلیک کنید
تجربیعلیرضا آذربو34171کلیک کنید
تجربیعلیرضا احمدزاده34425کلیک کنید
تجربیسامان خیری3667کلیک کنید
تجربیسینا معتضدیان38121کلیک کنید
تجربیماهان کوشکی38203کلیک کنید
تجربیمحمد حسین قیصری40126کلیک کنید
تجربیپوریا رحمانی43520کلیک کنید
تجربیفاطمه اکبری4478کلیک کنید
تجربیاحمدرضا جان نثاری44136کلیک کنید
تجربیپارسا صلواتی خوش قلب4993کلیک کنید
تجربیمحمدسینا سبحانی فیروزآبادی50575کلیک کنید
تجربیارشیا دانش51286کلیک کنید
تجربیعلیرضا جودکی51578کلیک کنید
تجربیسید سینا حاجی میرزا5296کلیک کنید
تجربیفاطمه گرامی مقدم524463کلیک کنید
تجربیپردیس زین الدینی میمند53305کلیک کنید
تجربیآرین چراغی53584کلیک کنید
تجربیسید امین موسویان5499کلیک کنید
تجربیبهنام دانش55314کلیک کنید
تجربیآرین صیادی58633کلیک کنید
تجربیجمیل ندیمی59108کلیک کنید
تجربیآیدا عباسی59333کلیک کنید
تجربیعلیرضا غفاری62118کلیک کنید
تجربیعیلرضا آزادیان64198کلیک کنید
تجربیمحمد هادی محمودزاده65684کلیک کنید
تجربیکیان نظریان66390کلیک کنید
تجربیمنیره کیاقادی67133کلیک کنید
تجربیمحمودرضا راجی68134کلیک کنید
تجربیافرا درویشی68399کلیک کنید
تجربیزهرا جعفری شندی69404کلیک کنید
تجربیهادی رضایی70220کلیک کنید
تجربیسارا جاوید70409کلیک کنید
تجربیرضا همایونی71139کلیک کنید
تجربیعلیرضا محمدپور74767کلیک کنید
تجربیعلی حسینی75145کلیک کنید
تجربیمحمدرضا مرتضوی78435کلیک کنید
تجربیامیرحسین طوافی78149کلیک کنید
تجربیامیررضا پژوهش79438کلیک کنید
تجربیفرزام صبریان80242کلیک کنید
تجربیصدف حاجی رحیم لو80441کلیک کنید
تجربیپرهام نورمندی80151کلیک کنید
تجربیسید علیرضا موسوی انیجدان82153کلیک کنید
تجربیحامد رستمخانی82451کلیک کنید
تجربیعلیرضا محمدزاده84465کلیک کنید
تجربیمحمد جواد صلاح86254کلیک کنید
تجربیمهدی گل میرزایی87481کلیک کنید
تجربیهمایون محب88176کلیک کنید
تجربیسینا فتاحی89258کلیک کنید
تجربیمحمد فتحی89494کلیک کنید
تجربیمحمدرضا هدایت90263کلیک کنید
تجربیحسین شفیعی90179کلیک کنید
تجربیدیار زورآور92507کلیک کنید
تجربیحانیه کریمی93952کلیک کنید
تجربیامیرحسین یوسف پور سولا93184کلیک کنید
تجربیآرشام فرشچیان94274کلیک کنید
تجربیسید امیر میرزازاده94522کلیک کنید
تجربیمائده امینی نیا96524کلیک کنید
تجربیمهسا همتی97526کلیک کنید
تجربیعرفان گلکار98531کلیک کنید
تجربیسیده بهناز پنجتنیان106214کلیک کنید
تجربیرامیار کیخسروی1181165کلیک کنید
تجربیمجتبی مسافر120244کلیک کنید
تجربیهادی ابراهیمی120643کلیک کنید
تجربیگلسا عبداله پور انوریان124353کلیک کنید
تجربیفاطمه جعفری بخشکندی1411421کلیک کنید
تجربیسیدمحمدحسین حسینی آدرمنابادی148442کلیک کنید
تجربیمهدی ولی نژاد163876کلیک کنید
تجربیمحمد محمودی182976کلیک کنید
تجربیسجاد فتاح نیا1941044کلیک کنید
تجربیفاطمه کبری زاده202408کلیک کنید
تجربیعلیرضا قربانی2031071کلیک کنید
تجربیآیدین غفاری212433کلیک کنید
تجربیبیتا بابایی215629کلیک کنید
تجربیارشیا اوحدی حائری218453کلیک کنید
تجربیعلی عبدالعلی زاده223649کلیک کنید
تجربیسمانه عباسی2261174کلیک کنید
تجربیفرداد مریدی228476کلیک کنید
تجربیحنانه شهابی232487کلیک کنید
تجربینجلا ریحانی یامچی240506کلیک کنید
تجربییاسمن ضیایی برسلان242510کلیک کنید
تجربیامیرحسین حسن آبادی259544کلیک کنید
تجربیمحمدحسین دهقان بهابادی262552کلیک کنید
تجربیامير كيائی شهميرزادی279588کلیک کنید
تجربیعلیرضا احمدی281591کلیک کنید
تجربیرضا اقازاده مقدم292865کلیک کنید
تجربیدریا شاکری295617کلیک کنید
تجربیمحمد تنومند2951460کلیک کنید
تجربیساینا برومند پیروز3321645کلیک کنید
تجربیرضا خزائی3531712کلیک کنید
تجربیرادمهر مقیمی358745کلیک کنید
تجربیعلی اصغر سالار محمودی3661751کلیک کنید
تجربیعلیرضا رحیم پور3681756کلیک کنید
تجربیعلی بیرامی3691762کلیک کنید
تجربیسعید یعقوبی اول ریابی377783کلیک کنید
تجربیمحمد مفاخری4252009کلیک کنید
تجربیمحمد گیلانی445943کلیک کنید
تجربیعلیرضا یوسف پور فدافن449950کلیک کنید
تجربیعلی امیری4864264کلیک کنید
تجربییلدا عباسی4901047کلیک کنید
تجربیعلیرضا امین زمردی5041495کلیک کنید
تجربیسبحان مهرافشان5362463کلیک کنید
تجربیمبینا جبرائیلی5381626کلیک کنید
تجربیسعید مهدوی مهر5572526کلیک کنید
تجربیحسین حیدری5631201کلیک کنید
تجربیمتین کرباسیون6011842کلیک کنید
تجربیامیرحسین فردوسیان6241337کلیک کنید
تجربیزهرا نادریان جهرمی6555581کلیک کنید
تجربیپارمیدا دوبختی6811469کلیک کنید
تجربیسید محمدمعین طالبی6861481کلیک کنید
تجربیعلیرضا عاشوری7001509کلیک کنید
تجربیامیر ورقائی پایدار7022178کلیک کنید
تجربیعلی هرمزی7191547کلیک کنید
تجربیسید علی خاتمی7221553کلیک کنید
تجربیمجتبی پارسا7252255کلیک کنید
تجربیمحمدکامیار عبدی7281563کلیک کنید
تجربیمحمد قمری7401585کلیک کنید
تجربیسید امیرمحمد موسوی7686413کلیک کنید
تجربیمحمدطاها پروا7791666کلیک کنید
تجربیآریا آسمان برین7851676کلیک کنید
تجربیدانیال محمدپور8003498کلیک کنید
تجربیعلی بهمنی8552705کلیک کنید
تجربیسارا پورحشمتی درگاه8671864کلیک کنید
تجربیامید فتحی ساریخانلو8753802کلیک کنید
تجربیشهلا ویسی9093948کلیک کنید
تجربیامین قنبریان9147429کلیک کنید
تجربیدانیال شاکری9213995کلیک کنید
تجربیسحر سلطانی9312994کلیک کنید
تجربیحسین متولی9362004کلیک کنید
تجربیعلی محمد جعفریان شوده علیائی9652064کلیک کنید
ریاضیمهراد میلانلو38کلیک کنید
ریاضیعرفان مجیبی414کلیک کنید
ریاضیکاویان زارع831کلیک کنید
ریاضیایمان مقیمیان10226کلیک کنید
ریاضیسوگند صالحی1243کلیک کنید
ریاضیعلی صف آرا فرد2434کلیک کنید
ریاضیمحمدعرفان شیخ جبلی3861کلیک کنید
ریاضیمحمدحسین علی حسینی58197کلیک کنید
ریاضیفخرالدین عبدی98345کلیک کنید
ریاضیامیرمحمد فخیمی309957کلیک کنید
ریاضیکیوان عباسی5196449کلیک کنید
زبانرضا ابراهیمی24کلیک کنید
زبانعلیرضا احمدزاده347کلیک کنید
زبانجمیل ندیمی1836کلیک کنید
زبانعلیرضا جودکی23372کلیک کنید
زبانمجتبی مسافر3275کلیک کنید
زبانآرین چراغی46562کلیک کنید
زباننوید مالمیر47567کلیک کنید
زبانسعید مهدوی مهر49465کلیک کنید
زبانحامد رستمخانی63544کلیک کنید
زبانپوریا رحمانی66764کلیک کنید
زبانفاطمه گرامی مقدم705483کلیک کنید
زبانحانیه کریمی77826کلیک کنید
زبانسمانه عباسی80638کلیک کنید
زبانافرا درویشی93710کلیک کنید
زبانمحمد مفاخری121927کلیک کنید
زبانسید امیر میرزازاده122928کلیک کنید
زبانسبحان مهرافشان1531137کلیک کنید
زبانزهرا نادریان جهرمی1751821کلیک کنید
زبانامیرحسین عاطفی191497کلیک کنید
زبانامید فتحی ساریخانلو2841832کلیک کنید
زبانفاطمه کبری زاده332868کلیک کنید
زبانسارا پوریائی5273245کلیک کنید
زبانعلی محمد عسکرزاده شاهی6061559کلیک کنید
زبانپارسا انجم شعاع8762241کلیک کنید
زباندریا شاکری9002295کلیک کنید
زبانیلدا عباسی9822505کلیک کنید

دیدگاه کاربران

مطالب مشابه

مصاحبه سید محمدرضا هدایتی رتبه ۵۴۷ منطقه ۳ کنکور تجربی ۱۴۰۰

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

مصاحبه سیروان محمدی رتبه ۷۰ منطقه ۳ کنکور تجربی ۱۴۰۰

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

سوالات رایج درباره پکیج طلایی ماز

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

حل ویدئویی سوالات آزمون ۳ و ۴ آذر ماز

برای مشاهده کامل کلیک کنید…

ثبت‌نام شما با موفقیت انجام شد!

در روزهای نهم، دهم و یازدهم تیر می‌توانید با شماره تماسی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید از طریق سایت Biomaze.tv در همایش شرکت کنید.