محبوب ترین برچسب ها

248 × کنکور   50 × زیست2
234 × زیست   49 × زیست پیش
155 × سلول   48 × تنفس
146 × ماز   47 × میتوز
117 × زیست کنکور   46 × فتوسنتز
113 × باکتری   46 × میوز
104 × گوارش   45 × رونویسی
87 × هورمون   44 × ژنتیک
76 × قلب   44 × دوم
76 × مشاوره   40 × زیست1
65 × گیاه   40 × ماهیچه
65 × dna   38 × آنزیم
63 × ویروس   37 × زیست 1
62 × خون   37 × rna
58 × گیاهان   36 × اشکال
56 × تست   36 × گیرنده
54 × جمع بندی   36 × نورون
52 × آزمون   35 × روده
51 × زیست شناسی   35 × پروتئین
51 × ژن   35 × کتاب
...